Praktične politike

Centar modernih veština organizovao je niz obuka na temu pisanja javnih praktičnih politika u oblasti zaštite životne sredine tokom poslednjih meseci protekle godine. Na samom početku valja objasniti šta je to zapravo praktična politika i koliko se ovaj pojam razlikuje od tradicionalnog poimanja politike u nas. Prva asocijacija kada se pomene reč politika obično je veština mogućeg, a u našoj zemlji nažalost se obično susrećemo sa asocijacima koje ne bi trebalo da se nađu u ovakom tekstu zbog elementarne pristojnosti. O razlozima za ovakve asocijacije nekom drugom prilikom.

Englezi za pojam politike imaju dva termina. Jedan predstavlja politiku u smislu koji i mi prepoznajemo (politics) dok se drugi (policy) odnosi na skup predloga i rešenja u različitim oblastima društva koji odgovaraju identifikovanim problemima.

 

Kreatori praktične politike

Zainteresovane strane za izradu dokumenta praktične politike mogu biti pojedinci ili grupe koji imaju direktan ili indirektan interes za određene efekte praktične politike. To mogu biti različiti državni organi, organizacije civilnog društva, ekspertske grupe ili zainteresovani pojedinci, kao i predstavnici biznis sektora. U procesu izrade dokumenta praktične politike ključna je uloga državnog organa koji je nadležan za sferu iz koje se donosi dokument bilo da je to organ uprave, regulatorno telo ili predstavnički dom.

 

Praktičan, a ne akademski tekst

Važno je navesti da dokument praktične politike nije akademski tekst već, kako mu ime samo kaže, praktičan što će reći da se odnosi na konkretne probleme i kroz kritiku opcija daje isto tako konkretna rešenja na osnovu prethodnih iskustava, istraživanja i projekcija. Ovaj dokument treba da posluži kao izvor uverljive argumentacije koji može da pomogne donosiocima odluka u procesu identifikacije problema i usvajanju odgovarajućih rešenja zasnovanih na vrednostima.

 

Proces izrade dokumenta

Proces izrade dokumenta praktične politike započinje spoznajom i definisanjem samog problema zbog kojeg i razvijamo dokument, kao i kreiranjem više alternativnih rešenja. To je još jedna od bitnih razlika praktične u odnosu na tradicionalnu politiku budući da praktična politika uz problem uvek nudi i jedno ili više rešenja dok je tradicionalna usmerena samo na forme i uzroke problema. Nakon izbora jednog rešenja i prezentacije dokumenta zainteresovanim stranama, dokument tada predstavlja javnu praktičnu politiku koja poseduje skup instrumenata za njeno sprovođenje, a koje nazivamo koncepcijom praktične politike. Potrebno je definisati što bolje indikatore za procenu uspešnosti jer se najbolji rezultati postižu ukoliko postoji ravnoteža između dobre koncepcije i delotvorne primene. Uz adekvatan monitoring i evaluaciju sigurno je lakše donošenje budućih odluka i predlaganje rešenja za druge probleme u predmetnoj oblasti.

 

Benefit za građane

Dokument praktične politike mora biti kredibilan tekst koji odgovara stvarnim potrebama građana/ki, a koji se istovremeno oslanja na realne resurse koji su u tom trenutku dostupni. Zato se ključan benefit za građane/ke ogleda u tome što se ovakvim dokumentom rešavaju njihovi konkretni problemi na transparentan način uz učešće svih zainteresovanih strana čime se pruža mogućnost aktivne kontrole, adekvatnog odabira prioriteta i direktnog uticaja na unapređenje životnih uslova.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *