Statut

У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (“Службени лист РС”, бр.51/09), и чл. 7. и 8. Статута Удружења грађана “Центар модерних вештина” (усвојеног 14.05.2005.год.), на редовној скупштини одржаној 08.08.2010,год., у Београду, усвојен је:

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА “ЦЕНТАР МОДЕРНИХ ВЕШТИНА”

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Удружење грађана “Центар модерних вештина” (у даљем тексту ЦМВ) је удружење грађана, основано као нестраначко, самостално, невладино и непрофитно удружење грађана.

Члан 2.

Назив организације је:

На српском језику: Удружење грађана “Центар модерних вештина”

Скраћени назив на српском језику је: ЦМВ

Члан 3.

ЦМВ своју делатност остварује на територији Републике Србије.     

Члан 4.

Седиште:

ЦМВ-а је у Београду, у ул. Кнегиње Зорке бр. 2.

Члан 5.

Области остваривања циљева ЦМВ-а су:

Образовање и истраживањe

Члан 6.

Циљеви  ЦМВ-а су:

јачање социјалдемократских вредности у друштву, усвајањем социјалдемократских знања и политика, и развијање и промоција идеја  слободе, једнакости и солидарности у дрштву, као и једнаких могућности у приступу правди, лечењу и образовању;

јачање демократије и демократских капацитета Републике Србије;

унапређивање разумевања, међусобног познавања и сарадње људи, заједница и

држава на простору, Балкана и Европе и подстицање свестране и слободне комуникације

међу њима, пре свега у области рада, културе, образовања, информисања, привреде и политике;

унапређење образованости грађана Србије кроз широку доступност бесплатног формалног и неформалног образовања на свим нивоима;

развијање знања и унапређење професионалних,  научних и стручних истраживања;

развој тoлeранције и уважавање различитости у друштву;

јачање активистичких и волонтерских капацитета грађана који доприносе демократизацији друштвених процеса;

апсолутно поштовање људских права, као и њихово унапређење и проширивање;

постизање што већег нивоа социјалне једанкости која се огледа у једнаким шансама и исходима за све грађане Републике Србије, без обзира на индивидуалне или групне разлике;

развој нивоа и концепата афирмативне акције, као привремене или трајне мере која обезбеђе унапређење положаја појединаца и група који су тренутно, из било ког разлога, у неповоњнијем положају од осталих чланова и група друштва;

укључивање маргинализованих, формалних и неформалних група становништва у све друштвене процесе;

унапређење стања животне средине и примена концепта одрживог развоја као неопходног услова за складан и свеобухватан развој целог друштва;

висок ниво правде, а укидање свих облика дискриминације, насиља и  идеологија које их подстичу;

Мир и промоција мира и стварање услова и атмосфере демократског политичког и културног дијлога који му доприносе;

Члан 7.

Деловање ЦМВ-а

ЦМВ своје активности обавља искључиво у стручне, научне, добротворне или образовне сврхе, у складу са позитивним законским прописима Републике Србије.

Ради остваривања својих циљева ЦМВ се бави следећим активностима:

креира и релизује различите програме којима се доприноси развоју грађанског друштва и демократских односа у друштву и промовишу активизам, социјалдемократске вредности, јавно заступање и унапређују комуникацијска знања и вештине;

развија и примењује различите програме професионалног усавршавања у свим делатностима, програме орјентисане на развој социјалдемокрстских вредности, вредности грађанског друштва, културе дијалога и демократских односа у друштву;

прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области социјалне комуникације;

организује, сам или у сарадњи са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике стручног усавршавања у овим областима у земљи и иностранству;

покреће, подржава и реализује акциона и друга истраживања;

објављује књиге и друге публикације о вештинама модерног комуницирања, у складу са законом;

сарађује са владиним и невладиним организацијама и стручним удружењима у земљи и иностранству  са циљем промовисања активизам, социјалдемократских вредности и јавног заступања;

даје мишљења и савете из свих области које спадају у делокруг рада ЦМВ-а;

креира, преводи и публикује приручнике, часописе, брошуре и књиге у складу са законом;

Своју сврху и активности ЦМВ остварује према програмској оријентацији коју утврђује Скупштина.

Одлуке о непосредним облицима спровођења програмске оријентације коју је утврдила Скупштина, доноси Управни одбор.

Члан 8.

ЦМВ сарађује са организацијама које деле сличне вредности и циљеве у Србији и иностранству.

О сарадњи с другим организациама одлуку доноси Управни одбор.

ЦМВ може приступити домаћим и међународним удружењима, о евентуалном приступању одлуку доноси Скупштина двотрећинском већином.

О начинима и облицима сарадње из 2. и 3. става овог члана одлучује Управни одбор.

Члан 9.

II ЧЛАНСТВО

Члан ЦМВ-а може бити свако лице које прихвата циљеве и Статут и активно учествује у јавном и друштвеном животу заједнице, а на основу предлога барем три члана/ице ЦМВ-а на Скупштини.     

Ради стицања чланства кандидати подносе пријаву и препоруке три члана /ице ЦМВ-а. Подношење пријаве с потписом подразумева прихватање статута ЦМВ-а. 

Одлуку у ступању у чланство доноси Скупштина ЦМВ (редовна или ванредна), двотрећинском већином.

Члан/ица може иступити из чланства самосталним иступањем (давањем писане изјаве о иступању) или на предлог најмање три члана/ице. Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, двотрећинском већином.

Разлози за престанак чланства у ЦМВ су дужа неактивност члана/ице, непоштовање одредаба Статута организације или грубо кршење вредности и циљева организације, ометање обављање делатности и рушење угледа ЦМВ.

Искључени члан има право жалбе коју писмено подноси Скупштини која о томе поново одлучује на следећој седници и писмено обавештава члана о коначној одлуци. Одлука Скупштине је коначна

Члан 10.

Права и обавезе чланова

Члан има право да:

равноправно са другим члановим учествује у остваривању циљева ЦМВ-а;

непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и да одлучује преко органа ЦМВ-а;

бира и да буде биран у органе ЦМВ-а;

буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима ЦМВ-а;

Члан је дужан да:

делује у складу са Статутом и одлукама органа ЦМВ-а;

равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева, као и дужност да те циљеве активно спроводи;

чува углед ЦМВ-а, понашајући се у складу са Статутом и другим актима, као и утврђеним начелима ЦМВ-а

обавља послове према организацијским и пројектним задужењима и преузетим одговорностима;

плаћа чланарину;

обавља друге послове које му повере органи ЦМВ-а;

Члан 11.

III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦМВ-а

Органи ЦМВ-а су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

ЦМВ може образовати стална или привремена тела (одборе, комисије, секције и сл.) за вршење одређених активности.

ЦМВ може имати или оснивати клубове, подружнице, огранке или друге организационе облике који немају статус правног лица.

Одлуку о оснивању тела или  огранака наведених у ставовима 2. и 3. овог члана доноси Скупштина ЦМВ-а.

Члан 12.

Скупштина

Највише тело управљања у ЦМВ-у је Скупштина.

Скупштина је надлежна за сва питања која овим статутом или одлуком Скупштине нису дата у надлежност неког другог органа.

Члан 13.

Скупштину чине сви чланови ЦМВ-а.

Сви чланови Скупштине имају право гласа.

Сви гласови су равноправни, односно, један члан један глас.

Члан 14.

Скупштина ради у седницама.

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.

Одлуке у Скупштини се доносе натполовичном већином присутних чланова.

Одлука о изменама и допунама Статута, избору или опозиву председавајућег и заменика председавајућег Скупштине као и друге важне одлуке морају се доносити са двотрећинском већином.

Скупштина може ваљано одлучивати ако седници присуствује више од половине чланова ЦМВ-а. Ако у заказано време није присутан потребан број чланова, седница ће се одложити за један сат. Ако ни тада не буде присутан потребан број чланова, Скупштина може ваљано одлучивати на основу гласова присутних, али тај број не може бити мањи од броја чланова потребних за оснивање на основу Закона.

Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

На свакој седници Скупштине води се записник који потписује председавајући Скупштине.

Одлучивање у Скупштини врши се јавним гласањем. Скупштина може одлучити и о другом начину гласања.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Заседања Скупштине сазива Управни одбор писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора или Надзорног одбора, као и на писмену иницијативу најмање једне трећине чланова.

На ванредној седници Скупштина расправља се и одлучује само о предмету због ког је сазвана.

Члан 15.

Делокруг и овлашћења Скупштине су: 

доноси Статут ЦМВ-а као и одлуке о његовој измени и допуни, као и друге акте утврђене овим Статутом;

усваја план и програм деловања ЦМВ-а;

разматра актуелна питања из деловања и живота ЦМВ-а, заузима становишта и доноси одлуке, те даје напомене које су обавезујуће за рад других тела и чланова ЦМВ-а.

бира и разрешава чланове Управног одбора и Надзорног одбора;

доноси Пословник о свом раду и раду радних тела;

разматра и одлучује о извештајима Управног одбора и Надзорног одбора, радних тела и овлашћених особа у ЦМВ-у;

одобрава финансијске извештаје и завршни рачун, те друге извештаје о пословању које поднесу Управни одбор, Надзорни одбор и друга тела и овлашћени чланови ЦМВ-а;

одлучује о примању и искључивању чланства;

бира и разрешава председавајућег Скупштине;

одлучује о учлањивању у друге организације;

утврђује основне одреднице свеукупног деловања ЦМВ-а;

одлучује о пријему и престанку чланства у ЦМВ-у;   

одлучује о другим питањима и предметима, које овим Статутом нису дате у надлежност другим телима ЦМВ-а

Скупштина може узети у разматрање предмет из надлежности било ког тела ЦМВ-а уколико сматра да је то од интереса за ЦМВ.

Остала питања о раду, начину одлучивања и поступања, а која нису одређена овим Статутом, биће одређена Пословником о раду Скупштине и њених радних тела.

Члан 16.

Управни одбор (УО)

Управни одбор је извршни орган ЦМВ-а, који се стара о спровођењу циљева и делатности ЦМВ-а, утврђених овим статутом и усмерава рад организације у правцу реализације циљева усвојених од стране Скупштине.

Чланове Управног одбора бира Скупштина на период од две године и они могу поново бити бирани на исту функцију.

Управни одбор има пет чланова.     

Чланови Управног одбора могу бити чланови ЦМВ-а и друга лица која могу допринети остваривању циљева и делатности ЦМВ-а.

Чланови Управног одбора не могу бити запослени у ЦМВ-у. Запослени у ЦМВ-у могу присуствовати седницама УО без права гласа.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника Управног одбора који представља и заступа ЦМВ у правном и платном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Сви чланови/це Управног одбора имају равноправан статус у процесу доношења одлука.

Управни одбор делује и одлучује на седницама.

Седницу Управног одбора сазива председник или заменик председника, односно особа која га у случају спречености замењује. Седнице Управног одбора се одржавају према потреби, али најмање једном у шест месеци.

Управни одбор одлучује натполовичном већином присутних чланова Управног одбора, ако за поједине ствари није одређено другачије. За пуноправно одлучивање Управног одбора на седници мора бити присутна натполовична већина свих чланова Управног одбора.

За свој рад Управни одбор је одговоран Скупштини.

Разрешење чланова Управног одбора може настати на њихов лични захтев о чему обавештавају Скупштину усменим или писменим путем

Ако се број чланова Управног одбора због неактивности или других разлога смањи испод половине изабраних чланова, мора се без одлагања сазвати седница Скупштине ради избора нових чланова Управног одбора.

Члан 17.

Делокруг Управног одбора

Управни одбор:

управља радом ЦМВ-а између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева ЦМВ-а;

организује редовно обављање делатности ЦМВ-а;

предлаже Скупштини стратегију и правце развоја;

одобрава пројекте ЦМВ-а;

овлашћује лица која имају депонован потпис и право да располажу печатом ЦМВа;

одлучује о запошљавању у ЦМВ-у, као и о питањима из домена радног односа запослених, као и о поверавању извршења појединих послова за ЦМВ трећим лицима или пружаоцима услуга уз накнаду;

предлаже пријем и престанк чланства у Удружењу у складу са чланом 4;   

доноси одлуке  о финансијском пословању;

управља имовином ЦМВ-а;

доноси правилнике о раду ЦМВ-а;

одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

обавља и друге послове у складу са Статутом, као и одлукама и напоменама Скупштине ЦМВ-а;

доноси одлуке о издавању публикација и других стручних материјала у име ЦМВ-а;

одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, као и за доношење новог Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање три члана ЦМВ-а и припрема предлог измена и допуна, тј. нацрт новог Статута, које подноси Скупштини на усвајање.

Деловање и поступање Управног одбора и његових тела детаљније се може утврдити Пословником о раду Управног одбора и његових радних тела, које ће према потреби донети Управни одбор.

Члан 18.

Надзорни одбор

Надзорни одбор је тело које бира Скупштина из редова чланова ЦМВ-а са задатком да надзире законитост деловања тела и овлашћених особа, а посебно поштовање одредби Статута, аката и одлука Скупштине, материјално финансијско пословање, управљање имовином друштва, као и друге ствари у циљу заштите интереса ЦМВ-а.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина на период од четири године и они могу бити поново бирани. За члана Надзорног одбора не може бити изабран члан Управног одбора или лице запослено у ЦМВ-у.

Чланови Надзорног одбора између себе бирају председавајућег НО, о чему обавештавају Скупштину.

Радом Надзорног одбора управља председник, ког бирају чланови међусобно на време за које је изабран Надзорни одбор.

Председник подноси предлоге и извештаје у име Надзорног одбора Скупштини ЦМВ-а.

Надзорни одбор по правилу ради на седницама, које сазива и председава председник Надзорног одбора и то најмање једанпут годишње. Одлучивање се врши већином гласова чланова Надзорног одбора. Састанци се могу одржати ако су присутна најмање 2 члана НО. На састанцима се воде записници које потписују сви присутни чланови.

О свом раду и деловању Надзорни одбор подноси извештаје Скупштини.

Члан 19.

ЦМВ може ангажовати стручна лица за обављање послова ради остваривања циљева ЦМВ-а, у складу са законом.

Ближи услови се регулишу правилником, у складу са важећим законским прописима.

Одлуку о ангажовању доноси Управни одбор.

Члан 20.

IV ЈАВНОСТ РАДА

Делатност ЦМВ је јавна.

Јавност рада и деловања ЦМВ-а огледа се и у отворености седница и скупова ЦМВ-а, осим у околностима постојања разлога заштите интереса ЦМВ-а.

Чланови организације, према организацијским и пројектним задацима, старају се о редовном обавештавању јавности о раду и активностима ЦМВ-а непосредно и/или путем  публикација, интернет сајта, саопштења за јавност.

Издавање средстава информисања и јавних саопштења обавља се у складу са Законом о јавном информисању и другим позитивним законским прописима.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 21.

V ПРИБАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА РАД

Ради остваривања циљева и сврхе оснивања, ЦМВ се финансира из:

1.            чланарине,

2.            спонзорстава и донација,

3.            накнада за стручне семинаре и конференције

4.            прихода од имовине и права,

5.            прихода од сопствене делатности,

6.            добровољних прилога и поклона физичких и правних лица (у новцу или натури)

7.            средства деодељена из буџета републичких или органа локалне самоуправе

8.            продајом приручника и других публикација

9.            финансијских субвенција,

10.          оставина,

11.          камата на улоге,

12.          закупнине,

13.          дивиденди

14.          осталих прихода у складу са законом.

Члан 22.

ЦМВ прибавља средства и пружањем услуга из области комуникације свим заинтересованим правним и физичким лицима, односно обављањем привредне делатности: 74140-консалтинг и менаџмент послови

ЦМВ може прибављати средства и од котизација за семинаре и друге облике образовања и издавања књига из области рада ЦМВ као и истраживања тржишта и јавног мњења и обављања услуга рекламе и пропаганде.

ЦМВ може почети са непосредним обављањем привредне делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева ЦМВ, укључујући и трошкове редовног рада ЦМВ и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 23.

VI ИМОВИНА

ЦМВ може бити власник покретне и непокретне имовине.

Одлуку о отуђењу непокретне имовине и друге одлуке у вези с управљањем имовином ЦМВ-а доноси Управни одбор.

Управни одбор доноси одлуку о узимању некретнине у закуп као и издавању властите имовине у закуп, као и о другом сличном расположивом имовином ЦМВ-а.

Одлуке о материјално-финансијском пословању, које се води у складу са законским прописима који се односе на непрофитне организације, доноси Управни одбор ЦМВ-а.

Члан 24.

VII ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА

О свим питањима у вези с обављањем административних, рачуноводствених и других стручно-техничких послова ЦМВ-а и његових тела у целости одлучује Управни одбор.

Председник УО делује у складу са одредбама овог Статута као и Управног одбора, ради несметаног обављања послова, те у том смислу имају овлашћења, права, обавезе и одговорности.

Особе које обављају административне, рачуноводствене и друге стручно-техничке послове, имају права, овлашћења, обавезе и одговорности у складу са важећим законским прописима.

Члан 25.

VIII ПЕЧАТ И ЛОГО

ЦМВ има печат округлог облика на коме пише: Центар модерних вештина * Београд * Center of Modern Skills као и лого ЦМВ-а.

Лого ЦМВ-а има стилизовани графички знак (пинктограм) који између две заграде има два тоугласта и један округао знак који стилизовано представљају наступ пред камерама, писање и говор.

Члан 26.

IX ПРЕСТАНАК РАДА “ЦЕНТРА МОДЕРНИХ ВЕШТИНА”

ЦМВ престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева ЦМВ-а, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Покретна имовина ЦМВ-а у случају престанка рада ће бити уступљена правном лицу које одреди Скупштина.

У случају да није могуће сазвати Скупштину, покретна имовина ће бити уступљена Фонду за унапређење демократије »Љуба Давидовић«, са седиштем у Београду, Крунска 69.

Члан 27.

X СТУПАЊЕ НА СНАГУ СТАТУТА

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине ЦМВ-а, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.

Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут ЦМВ-а усвојен на редовној годишњој Скупштини ЦМВ, одржаној 14.05.2005. године., у Београду.

        У Београду                             Педседавајући Скупштине

         08.08. 2010                                   

                                                       ________________________