Saopštenja

Poziv za dostavljanje ponude – budžetska stavka 3.1.1. dizajn

CENTAR MODERNIH VEŠTINA
Cvijićeva 90, Beograd

objavljuje

 

Poziv za dostavljanje ponude za kreiranje vizuelnog identiteta projekta, dizajn četrnaest Zelenih biltena i jedne infografike u periodu od 01.06.-31.12.2024. godine (po dva biltena u junu, julu, avgustu, septembru, oktobru, novembru i decembru) (nabavka br. 1/ES/24, za budžetsku liniju 3.1..)

u okviru projekta

„Snaga promena – Mladi, donosioci odluka i OCD zajedno za zelenu budućnost” (u daljem tekstu Projekat)

 

  1. Opis/specifikacija posla/usluge

Kreiranje vizuelnog identiteta projekta – adaptacija postojećeg dizajna potrebama komunikacije na projektu (budžetska linija 3.1.1.)

Dizajn četrnaest biltena (budžetska linija 3.1.2.) – priprema fotografija za svaki broj biltena u skladu sa temom biltena, vizuelno usaglašavanje rubrika u biltenu, davanje saveta za vizuelno unapređenje biltena, pripremu objave za instagram i priprema za objavu.

Dizajn infografike (Budžetska linija 3.1.3). – na osnovu podataka iz isztraživanja i briefa projektnog tima; dizajn i vizuelno prikazivanje podataka koje je dostavio projektni tim

  1. Način iskazivanja ponuđene cene

Potrebno je i da ponuđač jasno iskaže cene po pojedinačnim stavkama opisa usluge. Ponuđač može da naglasi da li je u sistemu PDV-a ili ne.

Ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a, neophodno da cena ponude bude iskazana u neto iznosu, zatim da jasno bude iskazan iznos PDV-a i, na kraju, ukupna cena (koju čine neto cena i PDV).

  1. Kako podneti ponudu?

Ponuđač je dužan da dostavi ponudu u skladu sa svim zahtevima navedenim u ovom Pozivu.

Ponuda se  dostavlja CMV-u na jedan od sledećih načina:

–             elektronskom poštom, na sledeću adresu: office@cmv.org.rs;

–             poštom na adresu Centar modernih veština, Cvijićeva 90/31, 11000 Beograd.

Ukoliko se tražena dokumentacija dostavlja elektronskom poštom u naslovu treba da stoji sledeći naziv:

„Ponuda za nabavku na projektu „Snaga promena – Mladi, donosioci odluka i OCD zajedno za zelenu budućnost”  (nabavka JN br. 1/ES/24)“

U slučaju da se dokumentacija šalje poštom, pošiljka mora da sadrži sledeću napomenu:

„Ponuda za nabavku na projektu „Snaga promena – Mladi, donosioci odluka i OCD zajedno za zelenu budućnost” (nabavka JN br. 1/ES/24)“ i „Ne otvarati pre zvaničnog otvaranja od strane Komisije za odabir ponuđača“.

Osoba za kontakt u vezi sa ovom nabavkom je Tamara Jovanović, office@cmv.org.rs

Rok za prijem ponude je 15.06.2024. godine.

  1. Budžet i plaćanja

Iznos će biti isplaćen u dinarima prema dinamici rada i fakturisanja usluga, a u okviru projektnog perioda, odnosno do 31.12.2024. godine. Ukupan iznos biće isplaćen prema dinamici plaćanja koja će biti utvrđena ugovorom sa odabranim ponuđačem.

 

  1. Prilog

Ocena prispelih ponuda će biti sprovedena u skladu sa interninm pravilima CMV-a za javne nabavke.

Dostavljena ponuda će biti ocenjena od strane tročlane Komisije za odabir ponuđača za tri jednodnevna sastanka (nabavka br. 1/ES/23, za budžetsku liniju 3.1.), (u daljem tekstu Komisija).

Komisija će prethodno utvrditi da li ponuda ispunjava sve uslove koji su opisani u pozivu za dostavljanje ponude.

Samo ispravna ponuda, koja sadrži sve tražene informacije i navedenu dokumentaciju, može biti ocenjena u skladu su kriterijumima.

Ponuda će biti ocenjena prema kriterijumu najpovoljnije ponude, u skladu sa prethodnim iskustvom CMV-a u angažamanu ponuđača.

Svaki ponuđač će biti obavešten o odluci Komisije putem elektronske pošte, najkasnije tri dana nakon donošenja odluke.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *