Saopštenja

Poziv za dostavljanje ponude – dizajn

„Ekosistem – podrška reformama u zaštiti životne sredine“:  ЕS23-06 CMV

Projekat: “Gradovi spremni za klimtske promene”

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponude za dizajn četrnaest Zelenih biltena i izradu dve infografike (dizajn biltena i dizajn infografike – budžetske stavke 3.1..)

Molim Vas da nam, u skladu sa ovim pozivom, u okviru aktivnosti predviđenih projektom ”Gradovi spremni za klimatske promene” (u daljem tekstu Projekta) dostavite ponudu za uslugu: dizajn i priprema 14 Zelenih biltena i izrade 2 infografike (dizajn 14 biltena, dizajn 2 inforgrafike  – budžetska stavke 3.1.)

  1. Opis/specifikacija posla/usluge

Dizajn četrnaest biltena (budžetska linija 3.1.1.) – priprema fotografija za svaki broj biltena u skladu sa temom biltena, vizuelno usaglašavanje rubrika u biltenu i priprema za slanje.

Dizajn dve infografike (Budžetska linija 3.1.2). – na osnovu podataka i brief – a projektnog tima dizajn i vizuelno prikazivanje podataka koje je dostavio projektni tim

  1. Način iskazivanja ponuđene cene

              Potrebno je i da ponuđač jasno iskaže cene po pojedinačnim stavkama opisa  

              usluge. Ponuđač može da naglasi da li je u sistemu PDV-a ili ne. 

Ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a, neophodno da cena ponude bude iskazana u neto iznosu, zatim da jasno bude iskazan iznos PDV-a i, na kraju, ukupna cena (koju čine neto cena i PDV). 

  1. Kako podneti ponudu?

Ponuđač je dužan da dostavi ponudu u skladu sa svim zahtevima navedenim u ovom Pozivu.

Ponuda se  dostavlja CMV-u na jedan od sledećih načina: 

elektronskom poštom, na sledeću adresu: office@cmv.org.rs; 

poštom na adresu Centar modernih veština, Cvijiceva 90, 11000 Beograd. 

Ukoliko se tražena dokumentacija dostavlja elektronskom poštom u naslovu treba da stoji sledeći naziv: 

„Ponuda za nabavku na projektu Gradovi spremni za klimatske promene  (nabavka br. 1/ES/23)“

U slučaju da se dokumentacija šalje poštom, pošiljka mora da sadrži sledeću napomenu: 

„Ponuda za nabavku na projektu Gradovi spremni za klimatske promene  (nabavka br. 1/ES/23)“ i „Ne otvarati pre zvaničnog otvaranja od strane Komisije za odabir ponuđača“.

Osoba za kontakt u vezi sa ovom nabavkom je Tamara Jovanović, office@cmv.org.rs

Rok za prijem ponude je 10.06.2022. godine. 

  1. Budžet i plaćanja

Iznos će biti isplaćen u dinarima prema dinamici rada i fakturisanja usluga, a u okviru projektnog perioda, odnosno do 31.12.2023. godine. Ukupan iznos biće isplaćen prema dinamici plaćanja koja će biti utvrđena ugovorom sa odabranim ponuđačem. 

  1. Prilog

Ocena prispelih ponuda će biti sprovedena u skladu sa interninm pravilima CMV-a za nabavke.

Dostavljena ponuda će biti ocenjena od strane tročlane Komisije za odabir ponuđača za tri jednodnevna sastanka (nabavka br. 1/ES/23, za budžetsku liniju 3.1.), (u daljem tekstu Komisija). 

Komisija će prethodno utvrditi da li ponuda ispunjava sve uslove koji su opisani u pozivu za dostavljanje ponude.

Samo ispravna ponuda, koja sadrži sve tražene informacije i navedenu dokumentaciju, može biti ocenjena u skladu su kriterijumima. 

Ponuda će biti ocenjena prema kriterijumu najpovoljnije ponude, u skladu sa prethodnim iskustvom CMV-a u angažamanu ponuđača.

Svaki ponuđač će biti obavešten o odluci Komisije putem elektronske pošte, najkasnije tri dana nakon donošenja odluke.

 

 

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *