Odnosi s javnošću

Odnosi sa javnošću (Public Relations – PR) je oblast u kojoj je Centar modernih veština aktivan od 2003. godine. Naš najprepoznatljiviji program u ovoj oblasti je „PRibližimo opštinu građanima“, za koji smo dobili dve nagrade „PRiznanje“ Društva Srbije za odnose s javnošću: za 2004. godinu, u kategoriji Unapređenje struke kroz publicistiku, obrazovni i javni rad, i za 2007. godinu u kategoriji Neprofitni sektor. Do sada smo izdali tri priručnika „Opština i javnost“, „Razvijanje odnosa sa javnošću – uputstvo za radna tela za praćenje primene etičkog kodeksa ponašanja lokalnih funkcionera” i „Razumevanje odnosa sa javnošću“, održali veliki broj seminara, sproveli dva istraživanja „Stanje struke odnosa s javnošću u jedinicama lokalne samouprave“. Fokusirani na odnose sa javnošću javnog i neprofitnog sektora, trudili smo se da pomognemo da se oblast odnosa sa javnošću u ovim sektorima pre svega prepozna, a zatim da počne i profesionalno da se primenjuje. Radićemo na tome i ubuduće.

Šta su odnosi sa javnošću

Pregledom literature, lako ćete se uveriti da je broj određenja samog pojma odnosi sa javnošću (PR) ogroman, pa su neki autori (npr. Rex Harlow, USA) sakupili gotovo 500 različitih definicija onoga što se kratko naziva PR (Public Relations) ili odnosi s javnošću. Svaki autor je ovaj termin razjašnjavao i dodavao ponešto svoje, ali mi ćemo se zaustaviti na nekoliko već , možemo reći, klasičnih određenja. Recimo: „Odnosi sa javnošću (PR) su funkcija menadžmenta koja proučava stavove javnosti, identifikuje politiku i procedure organizacije sa javnim interesom i izvršava program akcija radi postizanja razumevanja i prihvatanja javnosti.“

Drugi još jednostavnije kažu da su odnosi sa javnošću (PR) svaka komunikacija negovanja povoljnog imidža, bez obzira na to da li je reč o institucijama i organizacijama pa i o njihovim uslugama, robama, idejama, ljudima, mestima…

Britanski institut za PR upotrebljava sledeću formulaciju: „Aktivnosti odnosa sa javnošću predstavljaju smišljeno, planirano i stalno nastojanje da se uspostavi i održava međusobno razumevanje između organizacije i njenog okruženja“.

Suština

Filozofija odnosa s javnošću (PR) ukazuje na to da ćemo postavljene ciljeve uvek lakše ostvariti uz podršku i razumevanje javnosti nego kada je ona ravnodušna ili suprotstavljena. To je više nego dovoljno da razumemo i funkciju i ciljeve odnosa sa javnošću, a oni su podjednako bitni u svim organizacijama, institucijama i kod većine onih koji se bave bilo kojim javnim poslom.

Rezimiraćemo suštinu odnosa sa javnošću u nekoliko stavki , određujući kakva komunikacija mora da bude, a to podrazumeva sledeće odrednice: planska, ciljna po funkciji, usmerena na ciljne grupe, dvosmerna, da uspostavlja razumevanje i saradnju, da služi obostranoj dobiti, da je profesionalno standardizovana.

Odnosi sa javnošću ( PR ) nisu samo nešto što smo poslednjih godina uvezli sa Zapada, već želimo da naglasimo da je reč o prastaroj potrebi, želji i aktivnosti. Naime, oduvek su ljudi i organizacije težili što boljem predstavljanju u javnosti, ali sada govorimo o novijoj naučnoj teoriji i primenjenoj disciplini. Odnosi sa javnošću u Srbiji se primetno razvijaju, tako da su i u velikom broju javnih institucija prepoznati kao neophodan segment rada. Menadžer odnosa sa javnošću je od skoro uveden i u nomenklaturu zanimanja.  Sve ovo nas upućuje na to da je potreba za stručnim usavršavanjem neophodna.