Blog

Stvarnih 30 odsto

Izmene Zakona o izboru narodnih poslanika naći će se na dnevnom redu sledeće sednice Skupštine Srbije koja počinje 5. maja. S obzirom na to da, i pored iznesenih predloga Slaviše Orlovića, Nevene Petrušić i Miloša Đajića tokom javnog slušanja, predložena rešenja nisu našla mesto u predlogu teksta izmena Zakona, Centar modernih veština pokreće akciju prikupljanja potpisa podrške organizacija civilnog društva i pojedinaca i pojedinki za predloženi amandman za izmenu člana 8. predloga izmena Zakona. U saradnji sa prijateljicama i prijateljima poslanicima, Odborom za rodnu ravnopravnost i Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, siguran sam da ćemo uspeti da amandman podnesemo u zakonskom roku.

Predlog amandmana na član 8. predloga Izmena Zakona o izboru narodnih poslanika

Član 40a stav 1. se menja i glasi

„Na izbornoj listi među svaka tri kandidata po redosledu na listi (prva tri mesta, druga tri mesta i tako do kraja liste) mora biti najmanje po jedan kandidat – pripadnik onog pola koji je manje zastupljen na listi.”

Obrazloženje

Ustav Republike Srbije, u članu 15. garantuje ravnopravnost žena i muškaraca i obavezuje državu da vodi politikun jednakih mogućnosti. Politika jednakih mogućnosti pretpoistavlja i usvajanje posebnih mera koje doprinose ostvartivanju ravnoipravnosti žena i muškaraca i predstavljaju instrument kojim se vodi politika jednakih mogućnosti. Zakon o ravnopravnosti polova u članu 3. i 7. potvrđuje ustavom proiklamovanu politiku jednakih mogućnosti i propisuje primenu posebnih mera (mere afirmativne akcije) što rešenje iz ovog člana jeste. Članom 8. precizira se rešenje člana 40a Zakona, tako da među svaka tri kandidata na izbornoj listi može da bude i više od jednog kandidata – pripadnika manje zastupljenog pola na listi, vodeći računa o tome da na izbornoj listi mora biti najmanje 30% pripadnika tog pola što se smatra merom afirmativne akcije iz člana 7. Zakona o ravnopravnosti polova. Ovim se obezbeđuje minimalno prisustvo manje zastupnjenog pola od minimum 30% što je i bila namera zakonodavca.Pored toga obezbeđivanje ravnomerne zastupljenosti žena i muškaraca u političkom životu propisuje i više međunarodnih dokuimenata. Posebno pominjemo:

Dokumenti UN: Konvencija o političkim pravima žena (1952.); Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966.) i Opcioni protokol uz Pakt , Deklaracija o eliminaciji svih oblika diskriminacije prema ženama (1967.); Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (1979.) i Opcioni protokol uz ovu Konvenciju (usvojen 1999. stupio na snagu 2000.); Pekinška deklaracija i Platforma za akciju (1995.); Univerzalna deklaracija o demokratiji (1997.); Rezolucije 1325 (2000.), 1820 (2008.), 1889 (2009.) Saveta bezbednosti UN; Milenijumska deklaracija UN (2000.) i dr.

Dokumenti Saveta Evrope: Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda posebno Protokol 7 (1984.) i Protokol 12 (2000.); Deklaracija o jednakosti između žena i muškaraca kao fundamentalnom kriterijumu demokratije; Rezolucija o rodnoj kvoti za kandidate za sudije Evropskog suda za ljudska prava (R 1366 (2004) i 1426 (2005); Rezolucija o uvođenju načela rodne ravnopravnosti na lokalni i regionalni nivo; Rezolucija o integrisanju rodnog aspekta u javnu politiku; Rezolucija učešću žena u političkom životu evropskih regija; Rezolucija uravnoteženom učešću žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju; Rezolucija standardima i mehanizmima za postizanje rodne ravnopravnosti; Rezolucija o reprezentovanju žena u izbornom sistemu i dr.

Dokumenti drugih tela Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, Saveta evropskih opština i regiona.

Zato hajde da zajedno pokažemo da možemo i moramo da reagujemo i da nam nije svejedno kakva zakonska rešenja izlaze iz Skupštine.

Podršku možete dati u ime organizacije slanjem zvaničnog dopisa na office@cmv.org.rs . Dopis treba da sadrži tekst  “Podržavamo podnošenje amandmana na član 8. predloga Izmena Zakona o izboru narodnih poslanika (citat amandmana)”, odgovornu osobu u organizaciji i kontakte.

ili kao pojedinci i pojedinke na sledećem linku http://www.petitionspot.com/petitions/stvarnih30

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *